Contributie

De contributies (in euro per jaar) voor het seizoen 2017 – 2018 zijn als volgt vastgesteld.
Contributie Soort lid
162 Mini’s <10 jaar
190 Mini’s 10 en 11 jaar
272 Jeugd top (12 tot 18 jaar)
220 Jeugd breedte (12 tot 18 jaar)
226 Recreanten competitiespelend
382 Senioren Top (nationaal en top regionaal)
320 Senioren breedte
197 Alleen trainen (jeugd en senioren)
28 Donateur
20
Inschrijfgeld
10 Administratiekosten (bij extra inspanningen om de contributie / boetes te innen)
52
Toeslag bij > 1x trainen per week 
48,60 Torrovolleybal (per kwartaal) 

Automatische incasso

De contributie wordt bij vrijwel alle leden automatisch afgeschreven in twee gelijke termijnen (rond 1 september en 1 februari). Bij de tweede termijn wordt -indien van toepassing- ook de toeslag voor meer dan 1x trainen per week in rekening gebracht. Nieuwe leden kunnen alleen betalen via automatische incasso (zie artikel 10, lid 3 van de statuten). Onterechte afschrijvingen kunnen binnen 56 kalenderdagen kosteloos en zonder opgave van reden worden teruggeboekt. Raadpleeg hiervoor uw bank. Wij stellen het echter op prijs als u in een dergelijke situatie eerst even contact opneemt met de penningmeester.

Bepaling leeftijd contributie

Voor de bepaling tot welke leeftijdscategorie een lid behoort is de leeftijd op 30 september bepalend. Voorbeeld: een 17-jarig lid dat na 30 september 18 jaar wordt, is nog het hele verenigingsjaar jeugdlid. Wordt hetzelfde lid echter 18 voor of op 30 september, dan is hij/zij het hele verenigingsjaar seniorenlid. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Toeslag meer dan 1x trainen

Leden die per week meer dan 1x trainen betalen een toeslag. Deze toeslag bedraagt op dit moment 26 euro per seizoenshelft. Dit geldt  niet voor de senioren – en jeugd topteams. Bij deze teams is die toeslag al in de contributie opgenomen. De toeslag voor beide seizoenshelften wordt in rekening gebracht bij de inning van de contributie voor de tweede helft van het seizoen ( februari-incasso).

U-pas korting

Volleybalvereniging Taurus doet mee aan de U-pas regeling. Houders van een U-pas krijgen korting op de contributie. Pashouders t/m 16 jaar krijgen zelfs een volledige vrijstelling van de contributie. Om in aanmerking te komen voor de korting moet jaarlijks vóór 1 september een fotokopie van de geldige U-pas bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Een scan sturen per email mag ook.
Informatie over het aanvragen van een U-pas vindt u op: https://www.u-pas.nl/

Contributie en ziekte, blessures e.d.

Bij ziekte of blessures blijft de contributie volledig verschuldigd. Bij langdurige ziekte of blessures (meer dan drie maanden) kan het bestuur uit coulance een gereduceerde contributie vaststellen (dit is geen recht). Neem in dit soort situaties in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de penningmeester.

Contributie en vroegtijdig vertrek

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar, en behoudens afmelding voor 1 juni stilzwijgend verlengd. Vertrek tijdens het seizoen vormt geen reden tot gedeeltelijke vrijstelling van contributie. Alleen bij verhuizing naar een woonplaats buiten de regio wordt een evenredig deel van de contributie in mindering gebracht. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Contributie bij start lidmaatschap tijdens het seizoen

Als je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je contributie vanaf de eerste volle maand dat je lid bent. Hierbij geldt steeds 1/10 jaarcontributie voor de maanden september t/m juni. De contributie wordt geïnd bij de eerstvolgende reguliere incassodatum.