Contributie

De contributies voor het seizoen 2024 – 2025 zijn als volgt vastgesteld.
Taurus werkt met een jaarcontributie die in 4 gelijke termijnen word geïnd. Uitschrijving voor alle leden kan alleen per 1 juli. Voor jeugdleden ook per 1 januari.

Automatische incasso
De contributie wordt bij vrijwel alle leden automatisch afgeschreven in 4 gelijke termijnen (rond 1 september,  1 november, 1 februari en  1 april). Indien op het trainingsschema staat aangegeven dat een team 2 keer of vaker traint dan wordt de toeslag verwerkt in de contributie. Nieuwe leden kunnen alleen betalen via automatische incasso (zie artikel 10, lid 3 van de statuten). Onterechte afschrijvingen kunnen binnen 56 kalenderdagen kosteloos en zonder opgave van reden worden teruggeboekt. Raadpleeg hiervoor uw bank. Wij stellen het echter op prijs als u in een dergelijke situatie eerst even contact opneemt met de penningmeester.

Bepaling leeftijd contributie
Voor de bepaling tot welke leeftijdscategorie een lid behoort is de leeftijd op 01 oktober bepalend. Voorbeeld: een 17-jarig lid dat na 01 oktober 18 jaar wordt, is nog het hele verenigingsjaar jeugdlid. Wordt hetzelfde lid echter 18 voor of op 01 oktober, dan is hij/zij het hele verenigingsjaar senioren lid. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Bij de Mini’s is het van belang of je competitie speelt of niet.

Toeslag meer dan 1x trainen
Leden die per week meer dan 1x trainen betalen een toeslag. Dit geldt  niet voor de senioren – en jeugd topteams die  conform trainingsschema al 2x per week trainen. Bij deze teams is die toeslag al in de contributie opgenomen(zie ook automatische incasso). Wanneer een lid normaal 1x per week gaat trainen maar wil en wordt gevraagd vaker te gaan trainen dan wordt de toeslag in het laatste kwartaal (per 1 april) verrekend. De namen van deze leden worden vanuit de diverse werkgroepen TC aan de penningmeester doorgegeven.

U-pas korting
Volleybalvereniging Taurus doet mee aan de U-pas regeling. Houders van een U-pas krijgen korting op de contributie. Pashouders t/m 16 jaar krijgen zelfs een volledige vrijstelling van de contributie. Om in aanmerking te komen voor de korting moet jaarlijks vóór 1 september een fotokopie van de geldige U-pas bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Een scan sturen per email mag ook.
Informatie over het aanvragen van een U-pas vindt u op: https://www.u-pas.nl/

Contributie en ziekte, blessures e.d.
Bij ziekte of blessures blijft de contributie volledig verschuldigd. Bij langdurige ziekte of blessures (meer dan drie maanden) kan het bestuur uit coulance een gereduceerde contributie vaststellen (dit is geen recht). Neem in dit soort situaties in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de penningmeester.

Contributie en vroegtijdig vertrek
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar, en behoudens afmelding voor 1 juni stilzwijgend verlengd. Vertrek tijdens het seizoen vormt geen reden tot gedeeltelijke vrijstelling van contributie. Alleen bij verhuizing naar een woonplaats buiten de regio wordt een evenredig deel van de contributie in mindering gebracht. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.